Alcaldia

AlcaldeBenvolguts / Benvolgudes,

Moltes vegades, quan es parla de la funció que fan els ajuntaments de pobles petits com el nostre, es tendeix a parlar bàsicament de gestió municipal.

Cal, però, tenir molt clar on acaba la gestió i on comença la política.

Gestió és fer ben fet allò que s’ha de fer d’una manera concreta. És una feina vital i complexa, i per això cada poble disposa d’un equip de professionals que se n’ocupen: la secretària, els personal administratiu, els tècnics, etc.

Fer política, però, és diferent. Fer política significa disposar de la llibertat d’escollir entre diferents opcions i d’invertir recursos en alguna. Mullar-se, prendre decisions i fer-ho en nom i representació de la comunitat.

I precisament això és el que fem els regidors. Tots. Res de gestió. La nostra feina va per un altre vessant.

Quan defensem un model de poble cohesionat, vertebrat per entitats, quan posem sobre la taula uns objectius concrets a curt, mitjà i llarg termini, quan plantegem una gestió econòmicament rigorosa i socialment responsable, estem fent política. Amb cada lletra de la paraula.

Així doncs, us volem demanar que, si us plau, sigueu exigents. Demaneu-nos explicacions, comptes i responsabilitats. És la nostra feina.

Però també us volem demanar que no us en desentengueu. Participeu. Volem exercir d’altaveu i de cadena de transmissió de les vostres iniciatives i projectes, de les vostres ganes d’autogovernar-vos i de participar directament en les decisions que més us afecten.

I deixeu-nos anar un pèl més lluny: quan es tornin a convocar eleccions municipals, plantegeu-vos el fet de presentar-vos-hi. Busqueu gent afí i feu el pas. L’Ajuntament s’ha de viure des de dins. Entendreu moltes coses, les veureu amb uns altres ulls, us trobareu amb maldecaps i dubtes, però, creieu-nos, viureu una experiència bonica i enriquidora.

En resum, fem-ho entre tots i totes. Si en som capaços, les coses funcionaran i no ens adonarem que funcionen, com quan respires i no t’adones que ho estàs fent.

I això, creieu-nos, serà el millor senyal de tots.

Ben cordialment.

David Sarsanedas i Serrat

Alcalde

Competències de l'Alcalde

 • – Representar l’ajuntament.
 • – Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • – Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • – Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • – Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • – Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • – Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • – Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • – Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • – Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • – Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • – Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • – Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • – Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • – Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • – Nomenar els tinents d’alcalde.