Ple

COMPOSICIÓ DEL PLE

GRUP CAM-AM

 • Xevi Boïgues Codina (Alcalde)
  Alcaldia. Serveis bàsics i espais públics.
  (XBoigues@lacelleradeter.cat)

 • Jaume Salas Orrit
  Administració i activitat econòmica.
  (JSalas@lacelleradeter.cat)

 • Amadeu Breva Teixidó
  Esport, participació i formació artística.
  (ABreva@lacelleradeter.cat)

 • Gemma Panella Guilana
  Cultura i educació.
  (GPanella@lacelleradeter.cat)
 • David Sarsanedas Serrat
  Urbanisme, suport a alcaldia i regidories.
  (DSarsanedas@lacelleradeter.cat)
 • Alba Rodriguez Rodulfo
  Ciutadania, benestar social i igualtat.
  (ARodriguez@lacelleradeter.cat)
 • Joël Torcque Torres
  Medi ambient, salut i promoció de l’entorn.
  (JTorcque@lacelleradeter.cat)

 

JUNTS PER LA CELLERA

 • Tariq Mahmood Begum
  (TMahmood@lacelleradeter.cat)
 • Elisenda Gironès Asturiol
  (EGirones@lacelleradeter.cat)

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

Convocatòries del Ple

Propera sessió: 26 de juliol de 2016 a les 20:00 hores