DECRET ALCALDIA – Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament.

Es convoca en Sessió Ordinària el Ple de l’Ajuntament, el 30 de Gener de 2020 a les 18:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

  • Aprovació de les actes anteriors.
  • Donar compte de decrets.
  • Proposta d’acord aprovació de l’acta de la Mesa de Negociació del dia 12 de desembre de 2019 (X2019001106).
  • Proposta d’acord aprovació de la modificació puntual del les normes Subsidiàries, regulació del Sòl No Urbanitzable (X2020000067).
  • Assumptes urgents
  • Informacions d’alcaldia.
  • Precs i preguntes.

Podeu descarregar el document adjunt clicant AQUÍ o sobre l’imatge de l’arxiu.

Archivo-PDF