PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, PER COBRIR UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU, EN RÈGIM INTERÍ I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES FINS EL 28 DE FEBRER DE 2018.